Artikel 1 – Definities en identiteit van de onderneming

1.1 Social Monday: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Social Monday”, de onderneming, gevestigd aan De Hoef 9, 5388 EK  Nistelrode.
1.2 Klant/Opdrachtgever: De (rechts)persoon met wie Social Monday een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Diensten: De door Social Monday te verlenen diensten zoals beschreven op www.socialmonday.nl waaronder het verschaffen van toegang tot de diverse cursussen, een-op-een sessies, lezingen, events, brainstormsessies en Masterclasses. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Social Monday en de Klant op grond waarvan Social Monday aan de Klant diensten verleent.
1.5 Consument/klant: de (rechts)persoon met wie Social Monday een overeenkomst heeft gesloten; 
1.6 Dag: kalenderdag; 
1.7 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
1.8 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
1.9  Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
1.10 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die, en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
1.11 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen; 


Naam ondernemer
Social Monday
Mw. M.P. Langenhuizen
De Hoef 9
5388 EK Nistelrode (dit is geen bezoekadres) 
Tel.: 0031 6 49892014 bereikbaar van maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur. 
info(a)socialmonday.nl
BTWnr. NL*********B01 vanwege identiteitsfraude is dit nr. alleen op verzoek verkrijgbaar via e-mail, info(a)socialmonday.nl
Kamer van Koophandel ’s-Hertogenbosch 56901984 


Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Social Monday en op alle met Social Monday gesloten overeenkomsten.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden.
2.3 Klant gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Klant kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.
2.4 Social Monday is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
2.5 Indien de Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Social Monday tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde aankoopbedrag zal pro rato worden gerestitueerd.
2.6 Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van 1 of meerdere bepalingen, dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.7. Indien Social Monday niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Social Monday in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Social Monday zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
3.2 De Overeenkomst tussen Social Monday en de Klant komt tot stand door te klikken op de ‘Bevestig mijn inschrijving’, danwel ‘Inschrijven’-knop op de website www.socialmonday.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door de Klant via telefoon, email of schriftelijk. De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte.
3.3 Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan de Klant worden gevraagd tijdens het registratieproces. Klant dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk aan Social Monday door te geven via info(a)socialmonday.nl.
Wij nemen voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op ons, maar geven geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
3.4 Social Monday heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Klant te weigeren.
3.5 Inschrijvingen op de website van Social Monday voor de diensten van Social Monday zijn rechtsgeldig als overeenkomst.
3.6 Als je een ticket hebt gekocht voor een event en je kunt er toch niet bij zijn, krijg je geen geld terug, maar je kunt wel iemand anders in jouw plaats laten gaan. Geef zijn/haar naam door aan ons.
3.7 Na inschrijving via de website van Social Monday kan de koopovereenkomst door beide partijen binnen een wettelijke termijn van 14 dagen kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden ontbonden.
3.8 Wanneer de klant de cursus van Social Monday geheel of gedeeltelijk gevolgd heeft, is deze verplicht tot het vergoeden van het volledige aanschafbedrag.
3.9 Social Monday en Klant zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Social Monday haar activiteiten staakt of liquideert.

Artikel 4 – Diensten en inschakeling van derden, aanbieding en offertes
4.1 Social Monday verleent aan de Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot haar Diensten. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.
4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
4.3 Klant mag het gebruiksrecht van de Diensten van Social Monday slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.
4.4 Social Monday heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden.
4.5 Indien Social Monday derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zijn daartoe in beginsel alleen overgaan na instemming van de opdrachtgever.
Aanbieding en offertes
4.6 Alle aanbiedingen en offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de aanbieding of offerte zelf.
4.7 Social Monday kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel hiervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.8 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, is Social Monday daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Social Monday anders aangeeft.
4.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht Social Monday niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
4.10 Indien de opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum of data neemt, blijft deze optie maximaal 30 dagen van kracht. Daarna komt deze te vervallen. Wanneer de opdrachtgever de optie om wil zetten in een definitieve overeenkomst, dient hij dat binnen 1 maand na aanvraag van de optie per e-mail aan Social Monday kenbaar te

Artikel 5 – Rechten en Plichten
5.1 Meetings van Social Monday kunnen gemaximeerd worden qua aantal deelnemers.
5.2  Social Monday behoudt zich te allen tijde het recht om meetings te beëindigen of te limiteren in tijdsduur.
5.3 Social Monday behoudt zich te allen tijde het recht zijn Diensten stop te zetten, dan wel tijdelijk niet aan te bieden.
5.4 Met het levenslang wordt bedoeld: zo lang als de dienst aangeboden wordt.
5.5 Social Monday bepaalt de frequentie van de Q&A meetings. Q&A sessies kunnen mogelijk komen te vervallen als gevolg van vakantie, ziekte, dan wel andere verplichtingen. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen.
5.6  Social Monday heeft het recht om namen van deelnemers aan trainingen en gemaakt beeldmateriaal tijdens voor- en na de trainingen te gebruiken in haar communicatie dan wel marketinginspanningen van haar bedrijf tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 – Betaling
6.1 Betalingen dienen voorafgaand aan de startdatum van een training te zijn voldaan.
6.2 Social Monday hanteert een betalingstermijn van 8 dagen. Tevens is Social Monday gerechtigd om periodiek te factureren.
6.3 Als je besluit te stoppen met een programma dan betekent dit niet dat je de overeenkomst tussentijds kunt opzeggen. Je betaalt alsnog het volledige bedrag van het programma. Je ontvangt dus geen geld terug. Als je in termijnen betaalt, dan blijft die betaalverplichting bestaan voor de nog niet betaalde termijnen.
6.4 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 20% van het totale bedrag met een minimum van € 100,-.
6.5 Facturen zullen per email verstuurd worden.
6.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Social Monday bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder aan de Klant tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.
6.7 Social Monday heeft het recht om Klant uit de training te verwijderen wanneer deze zich ongepast gedraagt of niet tijdig heeft voldaan aan financiële verplichtingen.
6.8 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten, incassokosten aan Social Monday verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,-.
6.9 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Wanneer een klant een Masterclass of training mist door een geldige reden (ziekte, bijzondere situatie), dan heeft deze eenmalig de kans om deze in te halen,of je stuurt iemand anders in jouw plaats.
7.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de trainingsdata en kan geen rechten ontlenen uit het feit dat deze data heeft gemist.
7.3  Social Monday verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Klanten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Social Monday . Tenzij de Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant gedurende en na afloop van de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
7.4 Social Monday is niet betrokken bij de uitvoering van de marketingactiviteiten van de Klant, Social Monday is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, advertenties, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering. Social Monday is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door ons en het aangeboden programma.

Artikel 8 – Vergoedingen en prijzen
8.1 Door Social Monday opgegeven of met Social Monday overeengekomen cursusvergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen (zoals reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten), tenzij anders vermeld.
8.4 Klant komt met betrekking tot de betaling van de cursusvergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Klant mag de betaling van de cursus of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.
8.5 Indien Social Monday een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Klant de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Social Monday geldende regeling.

Artikel 9 - Aanmelding en Annulering
9.1 Een aanmelding voor een training, cursus of opleiding dient telkens schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging van Social Monday.
9.2 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de deelnemers. Dat geldt onverkort indien Social Monday een deelnemer toelaat tot een opleiding waarvoor toelatingsnormen gelden. Onder deelnemers worden in deze Algemene Voorwaarden verstaan personen die voor een training, cursus of opleiding zijn aangemeld. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij deelnemers zal in geen geval afbreuk doen aan de verplichtingen van opdrachtgever op grond van de overeenkomst. Het is opdrachtgever toegestaan een deelnemer voor een opleiding te vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van Social Monday.
9.3 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Social Monday aanleiding geeft, is Social Monday gerechtigd de training, cursus of opleiding te annuleren, te combineren met één of meer andere opleidingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Social Monday behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wijzigen. Social Monday is gerechtigd zo nodig organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen.
9.4 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Social Monday anders is overeengekomen.
Annulering Incompany Opdracht
9.5.1 Opdrachtgever is bij annulering van een trainingsopdracht de volgende kosten verschuldigd:
Bij annulering van een training
a. binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het offertebedrag.
b. binnen 2 weken voor aanvang trainingsdag, 75% van het offertebedrag.
c. binnen 3 weken voor aanvang trainingsdag, 25% van het offertebedrag.
d. eerder dan 4 weken voor aanvang trainingsdag, geen kosten.
9.5.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Social Monday ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail.
Annulering Open inschrijving
9.6.1 Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door Social Monday bedoeld waarbij individuele Opdrachtgevers/Deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. training, informatiebijeenkomsten, webinars of cursussen.
9.6.2 Social Monday behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Social Monday, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag.
9.6.3 Social Monday heeft het recht om - met duidelijke opgave van redenen - deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.
9.6.4 Annulering door Opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.
9.6.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met Social Monday, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd.
9.6.6 Annulering dient uitsluitend per – door Social Monday bevestigde email - te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Social Monday.
9.6.7 Wanneer Opdrachtgever of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.
*Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele sessies.
9.7.1 In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.
*Annulering langlopende opdrachten
9.8.1 Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het traject de hiervoor in art. 9.6.4 en 9.6.5 opgenomen annuleringsregeling voor “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Social Monday aanleiding is om anderszins over een te komen.
*Annulering online programma
9.9.1 Bij schriftelijke annulering van het online programma binnen 30 dagen na aanmelding krijgt Opdrachtgever de volledige investering retour. Bij annulering na 30 dagen na aanmelding is de Opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Social Monday heeft  de intellectueel eigendomsrechten op de inhoud van het programma en events. Dat betekent dat je niet zomaar teksten of opdrachten kunt gebruiken in je eigen programma’s, blogs, artikelen, of op een andere manier (online) mag gebruiken of verspreiden. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Social Monday ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen boeken, cursussen, kennis- en leerprogramma’s, teksten, ontwerpen, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Social Monday.
10.2 Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
10.3 Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
10.4 De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 11 - Uitvoering van de opdracht
11.1 Indien door Social Monday of door onze ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening.
11.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Social Monday aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Social Monday worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Social Monday zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Social Monday ter beschikking heeft gesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Social Monday is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Social Monday is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
12.2 De Klant zal Social Monday en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Klant van de Diensten.
12.3 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Social Monday is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden
12.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Social Monday.

Artikel 13 – Overmacht
13.1 Social Monday is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

1.een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Social Monday
2.onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
3.belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
4.werkstakingen
5.brand
6.ongeval of ziekte van personeel
7.Denial of Services (DoS) aanvallen
8.door Social Monday onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Social Monday afhankelijk is.

13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Social Monday tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
13.3 Indien Social Monday door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
13.4 Voor zover Social Monday ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Social Monday gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
13.5 In geval van overmacht zal Social Monday zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 14 – Advisering en kennisdeling
14.1 Alle door Social Monday gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Social Monday verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Social Monday te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Social Monday verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Social Monday verleent daarbij geen enkele garantie.
14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Social Monday, is Social Monday niet aansprakelijk. Klant vrijwaart Social Monday tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Klant.
14.3 Zonder toestemming van Social Monday is het Klant verboden de door Social Monday verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.
14.4 Social Monday respecteert de privacy van de Klant. Social Monday zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Social Monday is in te zien. Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 15 – Toepasselijk recht
15.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te ‘s Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
15.3 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Social Monday aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Social Monday is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Social Monday verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
15.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.